Guangzhou-Kowloon Through Train

Take Guangzhou-Kowloon Through Train to Guangzhou East Railway Station. It may take you one and an half hour.

Guangzhou-Kowloon Through Train